Facials 2019-10-24T12:28:59+00:00

FACIALS

PREMIER

PLATINUM

BIO

Basic
4000
5500
9000
Chroma White – W/Out Eyes
5500
6500
12000
Chroma White – With Eyes
6500
7500
15000
Agesmart– W/Out Eyes
6500
7500
15000
Agesmart – With Eyes
7500
8500
17000
Medibac– W/Out Eyes
6500
7500
15000
Medibac – With Eyes
7500
8500
17000
Sensitive Skin
4500
5500
11000
Dry Skin
4500
5500
11000
Blackhead Relief
2000
3000
5500
Eyes Rescue
2000
3000
5500
Express Exfoliation
2000
3000
5500
Book Now