CALL NOW:
Facials 2019-12-20T06:34:58+00:00

FACIALS

PREMIER

PLATINUM

BIO

Basic
4000
5500
9000
Chroma White – W/Out Eyes
5500
6500
12000
Chroma White – With Eyes
6500
7500
15000
Agesmart– W/Out Eyes
6500
7500
15000
Agesmart – With Eyes
7500
8500
17000
Medibac– W/Out Eyes
6500
7500
15000
Medibac – With Eyes
7500
8500
17000
Sensitive Skin
4500
5500
11000
Dry Skin
4500
5500
11000
Blackhead Relief
2000
3000
5500
Eyes Rescue
2000
3000
5500
Express Exfoliation
2000
3000
5500